Минимална издръжка на дете – какво трябва да знаем?

минимална издръжка на дете

Адвокат Надежда Петкова

Какъв е размерът на минималната издръжка за страната? Минималната издръжка за едно дете, според нашия закон, е една четвърт от размера минималната работна заплата за страната. Това означава, че издръжката не може да бъде определена в размер по-малък от посочения без значение дали дължащия издръжка родител има доход и какъв е той.

Променя ли се автоматично размера на издръжката, когато размерът на минималната работна заплата за страната бъде променен? Отговорът в този случай е „не”. Законна издръжка на дете може да бъде определена само със съдебно решение, следователно всяка промяна на размера на издръжката се прави чрез завеждане на ново дело пред съда.

Какви документи са необходими за завеждане на дело за издръжка? В общия случай е необходимо да се представи пред съда удостоверението за раждане на детето, за което се иска издръжка. В случай, че издръжката се иска в рамките на дело за развод, то следва да се представи и удостоверението за граждански брак. Ако се иска промяна на вече присъдена издръжка, то тогава се представя предходното съдебно решение. Допълнително биха могли да се представят още документи във връзка с искания размер издръжка. Те ще бъдат определени от Вашия адвокат, тъй като всяко дело е самостоятелно и необходимите доказателства за него се определят индивидуално.

Как може да бъде определен размер на издръжката, по-висок от минималния? По-високият размер издръжка на дете се определя индивидуално, като се вземат предвид нуждите на детето и възможностите на родителя, който ще я заплаща. Подробностите следва да бъдат обсъдени с Вашия адвокат, който ще изготви индивидуален за Вас подход и подготовка на книжата за делото.

Докога се дължи присъдената за малолетно или непълнолетно дете издръжка? Така определената издръжка се дължи от родителя до навършване пълнолетие на детето.

Може ли да бъде присъдена издръжка на дете и след навършване на пълнолетие? Да, такава издръжка може да се иска и от пълнолетно дете, ако то учи редовно в средно или висше учебно заведение за определен срок. Тук особеното е, че отново следва да се заведе ново дело, тъй като основанията за получаване на такава издръжка са различни от тези за малолетно и непълнолетно дете.