Колко струват адвокатските услуги?

Адвокат Надежда Петкова

„Колко струва да си наемеш адвокат?” е вероятно най-често задавания въпрос от хора, които имат нужда от адвокатски услуги. Важно е да се отбележи, че няма как да бъде даден точен отговор, тъй като има няколко важни фактора, които следва да се вземат под внимание.

На първо място услугите, които предлагат адвокатите, са широкоспектърни и изключително разнообразни, и няма как да бъде фиксирана точно определена цена за всички едновременно. Някои от най-често предлаганите дейности, които извършват адвокатите са: устни консултации и писмени становища по правен казус; справки и проучване на дела; подготовка и завеждане на дела; представителство пред съд; изготвяне на молби и жалби; изготвяне и преглед на договори; представителство пред различни институции (нотариуси, общини, съдебни изпълнители, районни управления на МВР, прокуратура и др.); подготовка на документи във връзка с различни специфични дейности, както и други услуги. Поради тази специфичност на адвокатската дейност е необходимо да обсъдите вашия казус с адвокат, който след преценка на конкретните обстоятелства и на спецификата на услугата, ще определи своето възнаграждение. Важно е да се вземе предвид и обстоятелството, че всеки казус е с различна степен на правна сложност, което е един от основните критерии за определяне на адвокатския хонорар.

На следващо място трябва да бъде уточнено, че адвокатската професия е висококвалифицирана дейност поради своето естество. Във връзка с това има нормативно определен минимум на адвокатските възнаграждения за различните услуги. С две думи – адвокатите не трябва да определят възнаграждение за конкретна услуга, по-ниско от определеното им по законов път. В противен случай те могат да бъдат санкционирани за това. Минималните тарифи за адвокатска дейност може да прегледате тук: Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Според наредбата, устната консултация с адвокат струва най-малко 100 лева, а писмената – 200 лева. Жалби и сигнали до прокауратура, полиция, държавни и общински органи трябва да струват не по-малко от 200 лева, а за проучване на вече съществуващо дело и даване на становище по него – най-малко 450 лева. За завеждане и представителство по дела минималните тарифи са определени в зависимост от характера на конкретното дело или цената на иска по гражданските дела (материалния интерес), или тежестта на наказанието по наказателните дела. Извън този определен минимум, всеки адвокат формулира напълно самостоятелно своя хонорар според личната си преценка и според сложността на всеки отделен казус. Адвокатът няма задължение да Ви вземе точно определена сума, а единствено да се съобрази с минималната такава, определена с горепосочената наредба.

На последно място следва да обърнем внимание, че адвокатската дейност не е търговска дейност, при която адвокатите се конкурират помежду си с примамливи цени и промоции. Адвокатската професия е отговорна и специфична по своето естество, тъй като основната й цел е да защитава права и законни интереси. В този смисъл не очаквайте, че адвокатът трябва да Ви спечели с конкурентна и ниска цена, сякаш продава определена стока. Основната цел на адвоката е да защити Вашия интерес по най-добрия възможен начин, използвайки своите знания и опит. Поради това цената на услугите не бива да е определяща, когато правите избор на адвокат, който да ангажирате за определена услуга.